CHARLOTTENBORG FONDENS VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR CHARLOTTENBORG FONDEN

1.                 Navn og hjemsted 

1.1                Fondens navn er Charlottenborg Fonden.

1.2                Nærværende vedtægter har erstattet vedtægt for “Historiemaleren Val­ demar Neiiendam og Helga Louise Eilertsen født Bings legat til fordel for ubemidlede nuværende eller tidligere udstillere på Charlottenborg” med kongelig konfirmation af 29. jan uar 1982. vedtægt for “Charlotten­ borg Udstillingsfond af 19 74″ med kongelig konfirmation af 4. februar 1983, vedtægt for Charlotte nborgudsti ll ingen, vedtægt for ” Ma lere n Marius Hammanns Legat” med kongelig konfirmation af  24.  marts 1966, vedtægt for “Augusta Dohlmanns Legat for ugifte trængende Kunstmalerinder” med kongelig konfirmation af 6. juli 1915.

Følgende øvrige fonde, for hvem der ikke tildligere forefandtes tilgæn­ gelige vedtægter, er ligeledes omfattet af nærværende vedtægter: ” Det Bindesbøllske Kunstnerlega t” , ” Decembe rudstillingsfonden “, Marine­ maler Viggo Helsted og Hustru Anna, født Knudsens  Mindelegat,  ” Ro­ bert Hirschsprungs Mindelegat”, ” Nålemager P.C. Hjorths Legat”, “Ma­ leren N.P. Mols ‘ Legat til fordel for ældre malere ” , ” Maleren M. Ther­ kildsens Legat”, ” Det Wolffske Legat”, ” Maleren Jens Hansen Aarslev minde legat ” ,  ” Anna  Krestens   Legat”,   “C harlotte  nborgudsti llingens to mbo la”, ” Frøken Florence Olga Abrahamsens Legat”, og “Grosserer Heinrich Hirschsprungs Legat'”.

Ovennævnte fonde blev med virkn in g fra den I. januar 1996 sammen­ lagt med ” Historiema leren Valdemar  Neiiendam  og Helga  Louise Ei­ le rtse n født Bings legat til fordel for ubemidlede nuværende eller tidli­ gere udstillere pa Charlottenborg”. Denne sammenlægning udgør i dag Charlottenborg Fonden.

1.3                Fondens hjemsted er Københavns Kommune med kontoradresse i Ud­ stillingsbygningen ved Charlottenborg, hvor fonden ifølge fundats for Charlottenborg Udstillingsfond af 1974 med kongelig konfirmeret fun­ dats af 4. februar 1983 vederlagsfrit råder over lokaler til brug for admi­ nistrationen af sin udstillingsvirksomhed.

2.                 Formål 

2.1                 Fondens formål er

at virke for udstilling af dansk, nordisk og anden kunst inden for alle kunstarter;

at yde støtte til kunstnere og deres efterladte.

Fondens bestyrelse skal ved tildelinger af legater fra fonden respektere de fortrinsrettigheder, der følger af de oprindelige vedtægter for ”Histo­ riemaleren Valdemar Neiiendam og Helga Louise Eilertsen født Bings legat til fordel for ubemidlede nuværende eller tidligere udstillere på Charlottenborg”, “Maleren Marius Hammanns LegaC og “Augusta Dohlmanns Legat for ugifte trængende Kunstmalerinder”.

hvert år i marts at afholde en åben, cens ureret udst illing – Charlotten­ borgs Forårsudstilling – efter et af bestyrelsen nærmere udarbejdet reg­ lement med hjemmel i kongelig anordning af 18. oktober 1974 om ad­ ministration af Udstillingsbygningen ved Charlottenborg. som senest ændret ved bekendtgørelse nr . 907 af 6. september 2012 om styrelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

I henhold til denne bekendtgørelse s § 9 skal der stilles udstillings lokaler til rådighed i Kunsthal Charlottenborg til afholdelse af den pågældende forårsudstilling, og der kan ikke inden for den periode, brugen af loka­ lerne nødvendiggøres af opbygning (herunder censur), afholdelse og af­ vikling af Forårsudstillingen, disponeres over udstillingssalene til andet formål uden samtykke af administrationen af Kunsthal  Charlottenborg og fondens bestyrelse; og

når bestyrelsen skønner det muligt at udstille indbudte kunstneres arbej­ der efter bestyrelsens bestemmelse enten som led i Forårsudstillingen el­ ler gennem afholdelse af efterårsudstilling – Charlottenborgs Efterårs­ udstilling. Ingen kan indbydes til deltagelse to år i træk. Arbejder, der er

kasseret på Forårsudstillingen, kan ikke indsendes til eventuel Efterårs­ udstiliingen.

Fondens bestyrelse kan fastsætte et deltagergebyr for kunstnernes delta­ gelse på Forårs- som på Efterårsudstillingen.

3.                 Aktiver og egenkapital
  1. I          Fondens aktiver pr. 3 I. december 20 I I androg  kr.  I 05.243 egenkapita­  len var kr. I 0.677.

3.2          Fondens aktiver hidrører fra tidligere selvstændige fonde, anført under punkt 1.2, som nu indgår i sammenlægningen under navnet Charlotten­ borg Fonden.

4.                 Fondens bestyrelse

4.1               Fondens bestyrelse repræsenterer tre sektioner inden for dansk kunstliv; billedkunst (maleri, skulptur, grafik, foto- og mediekunst), arkitektur og kunsthåndværk/design.

4.2               Fondens bestyrelse består af seks medlemmer. Bestyrelsen skal som minimum være rcpræsenterc;.:t ved to billedkunstnere, en arkitekt og en kunsthåndværker/designer. Maksimalt et af bestyrelsens medlemmer må være fast medlem af andre kunstnersammenslutninger.

4.3               Bestyrelsen vælger blandt sine med le mmer en fi.Jrmand og en næstfor­ mand . Såfremt fonnandcn får midlertidigt  forfald,  træder  næstfo rman­ den i formandens sted.

4.4               Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne  er tilstede. Beslutninger træffes wd almindelig stemmel1erhcd . Står stemmerne lige, gør formandens og herefter næstformandens stemme udslaget.

4.5               Medlemmer af fondens bestyrelse har ikke adgang til at udstille på Charlottenborgs Forårs- og/eller Efterårsudstilling.

4.6               Fondens bestyrelse lader udarbejde særskilte regler for censurkomiteen for Forårsudstillingen.

4.7               Medlemmer af fondens bestyrelse kan lade sig vælge til censurkomite­ en. Endvidere kan fondens bestyrelse lade indsætte et bestyrelsesmed­ lem i hver affaggruppeme i censurkomiteen.

4.8               Over bestyrelsesmøderne føres et referat, der underskrives af de tilste­ deværende bestyrelsessmedlemmer.

4.9               Fonden tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen i forening. Fondens bestyrelse kan meddele sædvanlig prokura.

4.10             Fondens bestyrelse kan lade udarbejde en forretningsorden for dens virksomhed.

5.                  Ændring af fondens vedtægter

5.1               Afstemning i bestyrelsen om  ændring  af  fondens  vedtægter  kræver, uanset bestemmelsen i punkt 4.4, enstemmighed blandt terndens seks medlemmer.

5.2                Ændringer af fondens vedtægter træder i kran efter f’ondsmyndighedens godkendelse af bestyrelsens indstilling om vedtægternes ændring.

6.                  Valg til fondens bestyrelse

6.1               Bestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode med  forskudt valg. Valg til bestyreben linder sted i november eller december  måned og gælder fra den førstkommende I. januar. Mt.:dlemmer af bestyrelsen kan kun genvælges for yderligere en periode .

6.2               Valg til fondens bestyrelse sker ved skrifilig, hemmelig afstemning efter flertalsprincippet. Afstemning kan med almindelig st1.:mmef1erhed efter punkt 4.4 vedtages at skulle ske elektronisk. Ved stemmelighed afgøres udslaget ved lodtrækning.

6.3               Valgbare og valgberettigede som medlemmer til bestyrelsen er kunstne­re, der har udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling ind en for de se­ neste syv år.

6.4               Til valget af medlemmer til fondens bestyrelse kan de enkelte valgberet­ tigede, i henhold til den tilsendte opstillingsliste inden for hver sektion , skriftligt og senest tre dage før afholdelse af et kunstnermøde, til fonden indgive forslag om kandidater og disses suppleanter. De indgivne for­ slag skal indeholde navn og adresse på kandidaten og suppleanten og være underskrevet af disse personer. Der må kun opføres en kandidat med en suppleant på hver anmeldelse. Anmeldelsen skal tillige indehol­ de navne og adresser på mindst tre stillere, der opfylder de ovenanførte valgbarhedsbetingelser. Anmeldelse kan ske såvel fysisk som elekt ro­ nisk.

6.5               ingen inden for sin egen sektion kan være stiller for mere end henholds­ vis to billedkunstnere, to arkitekter, to kunsthåndværkere /designe re.

6.6               Bestyrelsen kan lade opstille kandidater både fra opstillingslisterne og kandidater, som ikke opfylder valgbarhedsbcstemmelserne.

6.7               Samtidig med valget af medlemmer til fondens bestyrelse vælges sup­ pleanter for disse efter de samme valgregler.

6.8               Suppleanten indtræder i et medlems stt:d, såfrt:mt vedkommende besty­ relsesmt:dlem i løbet af valgperioden ophører at va:::re medlem  af  fon­ dens bestyrelse eller på grund af  læ ngere  eller kortere rids sygdom  eller  af anden grund er forhindret i at udøve bestyn:lseshvervet i fonden.

6.9               Hvis både et medlem af fondens bestyrelse og denne s suppleant ophører at fungere, kan den øvrige bestyrelse udpege en suppleant for den reste­ rende valgperiode. Denne suppleant skal vælgt:s fra den kunstnersekti ­ on, som det afgkde bestyrelsesmedlem og dennes suppleant repræsen­ terer.

7.                  Konsulent 

7.1               Fondens bestyrelse kan udpege en konsulent med den nødvendige juri­diske og økonomiske indsigt lil varetagelse ar fondens interesser. fon­ dens bestyrelse ansætter en udstillingssekretær til varetagelse af fondens administration med udstil linge rne .

8.                  Risikable dispositioner 

8.1               Fondens bestyrelse må på fondens vegne ikke medvirke til dispositioner , der kan medføre sådanne risici for fonden, at dens selvstændighed bliver truet eller vil kunne påføre tredjemand tab, der ikke kan dækkes af fonden. Tilsidesættelse heraf vil kunne medføre erstatningsansvar for besty­ relsens medlemmer efter dansk rets almindelige erstatningsregler.


9.                  Regnskabsår, regnskab, revision

 9.1               Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest fire måneder efter regn­ skabsårets afslutning skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med en status.

9.2               Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget og uafhængig revisor.

10.                Indtægtsanvendelse

10.1            Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af udgifter til de Dohlmannske og Bindesbøllske grav­ steder på Frederiksberg ældre kirkegård og fondens administrationsom­ kostninger, anvendes af bestyrelsen i overensstemmelse med bestem­ melserne i disse vedtægters afsnit 2.


11.                Manglende tilgodeseelse af formål eller indtægter

11.1            For det tilfælde , at fondens fonnål ikke længere kan tilgodeses , eller indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden anvende den bundne kapital til formålet eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et til­ svarende formål.

11.2            En beslutning etler bestemmelsen i punkt 1 1 . 1 kan alene vedtages efter enstemmighed blandt bestyrelsens med lemmer .

Vedtægter underskrevet i København
14.03.2013

Af

Astrid Kruse Jensen
Christina Bredahl Duelund
Ebbe Stub Wittrup
Emil Salto
Louise Gaarmann
Phil Ayres

Tid: 5. marts kl. 17-18
Sted: Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København